Søg

Vedtægter

1.1 Selskabets navn er Aalborg Advokatkurser ApS.

1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune.

2.1 Selskabets formål er at udbyde relevante kurser for advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer i Nordjylland.

3.1 Selskabets anpartskapital er på kr. 125.000,-, fordelt i anparter à kr. 1.000,-, eller multipla heraf.

3.2 Anparterne skal noteres i selskabets anpartshaverfortegnelse. Anpartshaverfortegnelsen er ikke offentlig tilgængelig.

3.3 Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse.

3.4 Der gælder ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
 
4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.
 
4.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
 
4.4 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 1 uges varsel ved almindeligt brev til alle i anpartshaverfortegnelsen noterede anpartshavere, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til ændring af vedtægter.
 
4.5 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan af en anpartshaver forlanges indkaldt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt og senest 2 uger efter, at skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller revisors begæring.

5.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning, underskrevet af selskabets bestyrelse, fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor, ligesom årsrapporten skal tilstilles hver af de i anpartshaverfortegnelsen noterede anpartshavere.

5.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Ledelsesberetning samt forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

6.1 Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget anpartshaver kan forlange skriftlig afstemning.

6.2 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,- én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

6.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

6.4 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Fratrådte medlemmer kan genvælges.

7.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at det ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med anpartsselskabsloven og selskabets vedtægter.

7.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fastsætter ved en forretningsorden selv de nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen bortfalder forslaget.

7.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

7.5 På samtlige bestyrelsesmøder forevises revisionsprotokollen, og bestyrelsesmedlemmerne skal ved deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet af enhver protokoltilførsel.

7.6 Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift og fastsætter de nærmere vilkår for direktionens ansættelse samt reglerne for dennes kompetence.

8.1 Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

9.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den31. december.

9.2 Selskabets årsrapporter opgøres på overskuelig måde underomhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

9.3 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en eller to på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriserede eller registrerede revisorer.

revision

Mortensen & Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Voergårdsvej 2
9200 Aalborg SV

direktion
advokat

Mads Balsby Wilkens

Hjulmand & Kaptain
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg