Søg
Generationsskifte – familie, arv og skat

Kursusbeskrivelse:

Kurset omhandler generationsskiftemuligheder i levende live mellem fysiske personer herunder også de mere overordnede overvejelser, man bør gøre sig. De mest relevante skatteretlige regelsæt vil blive gennemgået, ligesom reglerne om bo- og gaveafgift vil blive gennemgået i relevant omfang herunder mulighederne for reduceret afgift ved arveudlæg eller gaveoverdragelser af familievirksomheder.  Derudover omtales de familie- og arveretlige redskaber, der kan være relevant at inddrage i rådgivningen om et vellykket generationsskifte.

Der vil endvidere blive sat fokus på reglerne om skattepligt eller skattefrihed i dødsboer og mulighederne for at etablere et skattefritaget dødsbo. I den sammenhæng omtales mulighederne for at anvende etablering af særeje som værktøj hertil. I forbindelse hermed vil overvejelserne blive illustreret ved forskellige eksempler og cases.

Følgende emner vil bl.a. og med forskellig vægtning blive behandlet på kurset:

  • Overdragelse af virksomheder til familie/medarbejdere med eller uden succession.
  • Værdiansættelse af udvalgte aktiver ved generationsskifte
  • Købesummens berigtigelse, herunder ved kontant betaling, gave, løbende ydelser og/eller oprettelse af et gældsbrev.
  • Passivposter og værdinedslag ved overdragelse med succession
  • Hvornår kan man anvende den lavere bo- eller gaveafgift.
  • Selskabsretlige omstruktureringer som forberedelse til eller værktøj i et generationsskifte.
  • Testamenter og andre privatretlige værktøjer i generationsskiftet, herunder de kvantitative og kvalitative elementer, der kan indgå heri
  • Skattefrie og skattepligtige dødsboer og optimeringsmuligheder i forbindelse hermed

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokatfuldmægtige, advokater og andre jurister.

UNDERVISERE:

Advokat Bent Ramskov er partner i DAHL Advokatpartnerselskab, hvor han leder afdelingen for Skat & Private Client. Han arbejder bredt med skatteret, men i særlig grad med generationsskifte og omstrukturering af virksomheder. Bent har en Ph.d.-grad fra 2001 med en afhandling om intern selskabsomstrukturering.  Bent forestår årligt et betydeligt antal kurser, navnlig indenfor skatteretten og tilgrænsende emneområder. Han er medlem af bestyrelsen for Danske Skatteadvokater.

Advokat Jens Holm Bangsgaard er partner i DAHL Advokatpartnerselskab, hvor han indgår i afdelingen for Skat & Private Client. Han arbejder især med Private Client området med særligt fokus på behandling af dødsboer og arveretlig rådgivning i bred forstand, rådgivning om dødsboskatteretlige forhold og oprettelse af privatretlige dokumenter. Han forestår løbende kurser indenfor Private Client området. Jens er autoriseret bobestyrer ved Retten i Herning.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.

Dato:

8. april 2024

Tidspunkt:

Kl. 09:00 -
16:00

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Pris ekskl. moms:

kr. 2.840,00

Pris inkl. moms:

kr. 3.550,00

Underviser:

Bent Ramskov og Jens Holm Bangsgaard

Kursusnr:

539932/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
6. marts 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  2.840,00 + moms eller i alt kr.
3.550,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. 640,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"539932/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).