Aalborg Advokatkurser ApS

7. Ledelse

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Fratrådte medlemmer kan genvælges.

7.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at det ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med anpartsselskabsloven og selskabets vedtægter.

7.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fastsætter ved en forretningsorden selv de nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen bortfalder forslaget.

7.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

7.5 På samtlige bestyrelsesmøder forevises revisionsprotokollen, og bestyrelsesmedlemmerne skal ved deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet af enhver protokoltilførsel.

7.6 Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift og fastsætter de nærmere vilkår for direktionens ansættelse samt reglerne for dennes kompetence.