Aalborg Advokatkurser ApS

6. Beslutninger

6.1 Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget anpartshaver kan forlange skriftlig afstemning.

6.2 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,- én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

6.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

6.4 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.