Aalborg Advokatkurser ApS

5. Dagsorden

5.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning, underskrevet af selskabets bestyrelse, fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor, ligesom årsrapporten skal tilstilles hver af de i anpartshaverfortegnelsen noterede anpartshavere.

5.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent.
  2. Ledelsesberetning samt forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.