Aalborg Advokatkurser ApS

4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
 
4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.

4.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

4.4 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 1 uges varsel ved almindeligt brev til alle i anpartshaverfortegnelsen noterede anpartshavere, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til ændring af vedtægter.

4.5 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan af en anpartshaver forlanges indkaldt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt og senest 2 uger efter, at skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller revisors begæring.